کاروان راهیان نور در جنوب کشور (تصاویر)

 

کاروان راهیان نور در مناطق عملیاتی جنوب کشور.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849922.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849928.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849924.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849930.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849927.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849920.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849921.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849909.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849906.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849908.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849900.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849901.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849923.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849911.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849898.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: