کلیپ ها

ما فرهنگمان این است…

ما فرهنگمان این است...

با سختی بت ها چه باید کرد با این تشتت ها چه باید کرد گیرم تفاوتها نمایان شد با بی تفاوتها چه باید کرد... با مردمی که سیل را هر سال بر گردن قسمت می اندازند دنیایشان...

ادامه نوشته »