زیباترین دیالوگ های سینما

زیباترین دیالوگ های سینما در جهان

زیباترین دیالوگ های سینما در جهان (۶۳)

دیالوگ های زیبا و ماندگار فیلم ها, دیالوگ های ماندگار, بـابــا اتـی : وقـتــی تــو یــه رابـطــه دچــارِ احـســاســاتِ شــدیــد شـــدی, بــدون خــودت نـیـسـتــی , خـــرِ درونــتــه . . . ! قهوه تلخ/مهران مدیری

ادامه نوشته »