گروه سیاسی

مکانی برای اعتراض

مکانی برای اعتراض , در شورای شهر تهران تصمیم گرفته شد مکانی برای اعتراض های غیر مسلحانه تخصیص دهند. با تصويب طرح «الزام شهرداري به …

ادامه نوشته »