اجتماع و جامعه

آقا اجازه؟ ما خماریم!

 آقا اجازه؟ خانم اجازه؟ چند لحظه از کلاس بریم بیرون؟خیر، بشین و به درس توجه کن! دوباره: خانم اجازه؟ آقا اجازه؟… خیر.خانم اجازه، آقا اجازه آخه …

ادامه نوشته »