سرشماری حیوانات در باغ وحش لندن (تصاویر)

مجله مراحم: این روزها مطابق برنامه هر ساله، موعد سرشماری بیش از ۷۵۰ نوع گونه حیاتی ای است که ساکن باغ وحش لندن هستند.

سرشماری باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: