کودکان حسینی (تصاویر)

مجله مراحم: در دستجات عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) کودکان نیز به همراه پدر و مادران خود به عزاداری ایام سوگوای سومین امام شیعیان جهان پرداختند.

 

1883768http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883753.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883781.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883782.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883750.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883762.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883763.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883765.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883764.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883769.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883766.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883770.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883773.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883777.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883775.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883780.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883783.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883767.jpg?ts=1445857917495

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: