کریسمس در جهان (تصاویر)

مجله مراحم: این روزها مسیحیان جهان، مشغول جشن گرفتن سنت های مختلف کریسمس هستند. در این گزارش نگاهی داریم به مراسم کریسمس در کشورهای مختلف جهان

http://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733244.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733244.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733241.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733239.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733235.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733231.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733230.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733234.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733227.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733227.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733225.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733224.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733248.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733250.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733246.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733247.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733245.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/23/4/733242.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: