دسته بندی انسان‌ها به روایت تصویر!

مجله مراحم: انسان در مقابل شرایط مختلف همیشه امکان انتخاب های متفاوتی دارد. در این بین هنرمند کره ای سعی کرده تمام انسان ها را از نظر نوع انتخابشان به دو دسته تقسیم کند. تصاویر زیر هرچند ممکن است طنازانه بنظر برسد اما درون خود مفهومی عمیق را پنهان کرده است.

 

 

مجله مراحم

 

 

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

 

 

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

 

 

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

 

 

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

 

 

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

 

 

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

 

 

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

 

 

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

 

 

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

 

 

آدمها دو دسته اند! به روایت تصویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: