تا به حال خروس مو فرفری دیده اید؟ (تصاویر)

خروسی در استان هنان در مرکز چین دیده شده که با همه آنهایی که ما دیده ایم تفاوت دارد.

 این خروس اکنون به یک ستاره مشهور تبدیل و باعث شهرت روستای خود شده است. پرهای این پرنده، بر خلاف بقیه هم-نوعانش، فرفری است!

این خروس، در کنار بقیه مرغ و خروس های این خانواده زندگی می کند.

خروس مو فرفری ، خروس خوشگل ، خروس فرفریخروس مو فرفری ، خروس خوشگل ، خروس فرفری خروس مو فرفری ، خروس خوشگل ، خروس فرفری خروس مو فرفری ، خروس خوشگل ، خروس فرفری خروس مو فرفری ، خروس خوشگل ، خروس فرفری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: