از چرچیل پرسیدند چرا در کشورهای خاورمیانه مستعمره دارید؟

از چرچیل نخست وزیر بریتانیا پرسیده شد:
شما قادر به حل مشکلتان با ایرلند شمالی نیستید که در همسایه گی تان هست، اما در کشورهای خاورمیانه مستعمره دارید!
چـــرا ؟

جواب داد:
در خاورمیانه دو ابزار داریم که در ایرلند نداریم…

۱) اکثریت نادان
۲) اقلیت خائن

 

 

 چرچیل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: