طنز : جدال مسی و هاشم بیگ زاده

این شعری است به سیک شاهنامه در وصف نبرد احتمالی هاشم بیگ زاده و لیونل مسی در جام جهانی
آی اسپورت: این شعری است به سیک شاهنامه در وصف نبرد احتمالی هاشم بیگ زاده و لیونل مسی در جام جهانی

طنز؛ نبرد لیونل و هاشُم!

ایرانی ها باطبع شعرشان شناخته  می شوند . این شعری است به سیک شاهنامه در وصف نبرد احتمالی هاشم بیگ زاده و لیونل مسی در جام جهانی . شعری که کری این دو قبل از آغاز بازی را به نظم آورده ؛ شبیه انچه در رستم و اسفندیار می خواندیم .

بخوانید ، بدک نیست :

لیونل بدو گفت نام تو چیست /// به بالین تیمت که خواهد گریست

چه خوانی کرُی های بس آتشین /// که آخر شوی شرم را همنشین

شگفتا که اندر سرت مغز نیست /// از این رو سخن گفتنت نغز نیست

چه داری که چندان کنی های و هو /// صعود از گروهی؟!؟ زهی آرزو

نه اندرز ما را گذاری سپاس /// نه از روز پیکار داری هراس

بدو گفت هاشُم که از من تو نام /// چه پرسی که یاد آید از شاغلام

مرا آن زمان نام هاشُم بکرد /// نود حرف من نُقلِ مردم بکرد

که کارلوس کروش تیم تا برگزید /// دفاعی چو هاشُم نیامد پدید

ندانم چه نازی به تیمت تو مرد /// تو را خرد بینم به گاه نبرد

لیونل برآشفت و با خشم گفت /// کنم تورِ دروازه با توپ جفت

مپندار از نام من چون مِسَم /// که از نسل “آرماندو” و “کِمپِسَم”

جهانی به بازی من منتظر /// نیوکمپ را من کنم منفجر

کند نام من لرزه بر “کاسیاس” /// نگون بخت کردم من آقای خاص

“رونالدو” اگر اسوه ی ملت است /// به دنبال من در پی شهرت است

بدو داد پاسخ چنین بی درنگ /// کنم عرصه را بر دو پای تو تنگ

رجز های تو یاوه باشد مسی /// که مانند تو لوله کردم بسی

رونالدو به تنهایی ابر قدرتیست /// نیاید دگر مردی همچو کریس

تو گر عنوانی دست و پا کرده ای /// به لطف بلاتر چنین گشته ای

تو خود را نکن با رونالدو قیاس /// چه فکر کردی ای آس و پاس!

تو هیچ دانی کاسیاس کیست؟ /// شهرت و افتخارش به چیست؟

او همی شیری باشد درون زمین /// ولی خاکی و بی ریا برون زمین

نه خود را بگیرد برای کسی /// نه “مَن مَن” کند همچو تو ای مسی!

تو گر خودکشون چند گل به ایکر زدی /// چه گلها بوده که از دست داده ای

خدر چه خوش گفت آن کِیروش نکته سنج /// که دیری نپاید سرای سپنج

ژکو و مسی هر دو بر خاک نِه /// جهانی از این هر دو چالاک بِه

چنان کوبمت من به تکل گران /// که کوبند دیگ و چکش مسگران

لیونل چو بشنید دلتنگ شد /// بروهای چهرش پرآژنگ شد

ندانم چه باشد به تمرینشان /// مبادا چنین هرگز آیینشان

که نام آوران را به کشتن دهند /// خود اندر فیفا جام بر سر نهند

ز مغز و زبان خوردن از گوسفند /// کنون تا به جایی درآرند گند

که فیسبوک را میکنند زیر و رو /// تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: