عکس های یادگاری با موضوع گذر زمان


Pancho 1983 & 2010, Buenos Aires  


Mechi 1990 & 2010 Buenos Aires 


Marita y Coty 1977 & 2010 Bs Aires 


Demian 1989 & 2010 London 


Cecile 1987 & 2010 France 


Nico Mella 1990 & 2010 France 


Oscar 1978 & 2010 Buenos Aires 


Ato 1992 & 2010 Buenos Aires 


Male Sil Flor 1983 & 2010 Bs Aires 


Nico 1986 & 2010 Buenos Aires 


Lucía 1956 & 2010 Buenos Aires 


Marina 1988 & 2010 Buenos Aires 


Flor 1975 & 2010 Buenos Aires 


Mati 1977 & 2010 Buenos Aires 


My Parents 1970 & 2010 Buenos Aires 


Ingrid 1987 & 2010 Buenos Aires 


Sue 1977 & 2010 London 


Tommy 1977 & 2010 Buenos Aires 


Morita Sisters 1979 & 2010 Bs Aires 


Lali 1978 & 2010 Buenos Aires 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: