درست کردن چشم برای اشیاء خیابان (تصاویر)

درست کردن چشم برای اشیاء خیابان منظره ای جالب و بامزه ای را به خیابان ها و پیاده روهای شهر میدهد یک هنرمند خوش ذوق با گذاشتن چشم های مخصوص عروسک به اشیاء خیابان مناظر جالب و بامزه ای را خلق کرده است.

درست کردن چشم برای اشیاء

بعضی اوقات از زندگی خسته می‌شویم، حوصله هیچ چیز را نداریم، محیط اطراف برایمان کسل‌کننده و تکراری است. گاهی از ظاهر چیزی خوشمان نمی‌آید و در نتیجه تحمل آن مکان برایمان سخت است.

در برخی از موارد با ایجاد تغییرات بسیار کوچک شرایط به گونه‌ای تغییر می‌کند که نه تنها دیگر موجب عذاب ما نمی‌شود بلکه از محیط اطراف لذت می‌بریم و شاید لبخند ریزی برلبانمان جربان یابد.

ببینید با قرار دادن تنها دو چشم عروسکی در جای مناسب، چهره فرسوده شهر تا چه حد جذاب و لذت‌بخش می‌شود.
 

هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی

 
درست کردن چشم برای اشیاء
 
هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی و قرار دادن چشم های مخصوص عروسک برای اشیاء خیابان
 
درست کردن چشم برای اشیاء
 
هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی و قرار دادن چشم های مخصوص عروسک برای اشیاء خیابان
 
درست کردن چشم برای اشیاء
 
هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی و قرار دادن چشم های مخصوص عروسک برای اشیاء خیابان
 
درست کردن چشم برای اشیاء
 
هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی و قرار دادن چشم های مخصوص عروسک برای اشیاء خیابان
 
درست کردن چشم برای اشیاء
 
هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی و قرار دادن چشم های مخصوص عروسک برای اشیاء خیابان
 
درست کردن چشم برای اشیاء
 
هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی و قرار دادن چشم های مخصوص عروسک برای اشیاء خیابان
 
درست کردن چشم برای اشیاء
 
هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی و قرار دادن چشم های مخصوص عروسک برای اشیاء خیابان
 
درست کردن چشم برای اشیاء
 
هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی و قرار دادن چشم های مخصوص عروسک برای اشیاء خیابان
 
درست کردن چشم برای اشیاء
 
هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی و قرار دادن چشم های مخصوص عروسک برای اشیاء خیابان
 
درست کردن چشم برای اشیاء
 
هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی و قرار دادن چشم های مخصوص عروسک برای اشیاء خیابان
 
درست کردن چشم برای اشیاء
 
هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی و قرار دادن چشم های مخصوص عروسک برای اشیاء خیابان
 
هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی
 
هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی و قرار دادن چشم های مخصوص عروسک برای اشیاء خیابان
 
درست کردن چشم برای اشیاء
 
هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی و قرار دادن چشم های مخصوص عروسک برای اشیاء خیابان
 
درست کردن چشم برای اشیاء
 
هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی و قرار دادن چشم های مخصوص عروسک برای اشیاء خیابان
 
درست کردن چشم برای اشیاء

درست کردن چشم برای اشیاء خیابان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: