رقص ۵۰هزار نفری برای رکورد شکنی (تصاویر)

رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی

حدود ۵۰۰۵۸ نفر از مردم چین در ۱۴ منطقه این کشور برای ثبت رکورد انجام رقص مربع شرکت کردند. این اقدام با هدف شکستن رکورد و ثبت نام این کشور در کتاب رکوردهای جهانی گینس صورت گرفت. در تصاویر زیر تجمع مردم شهر شیان را مشاهده می‌کنید که در این رویداد چهار هزار نفر شرکت داشتند. در ۱۳ منطقه دیگر نیز مراسم مشابهی برگزار شده است.
 

رقص ۵۰ هزار نفری در چین

 
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین
رقص 50هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص 50 هزار نفری در چین
رقص ۵۰هزار نفری برای رکوردشکنی,رقص ۵۰ هزار نفری در چین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: