مسابقات دویدن با چهار دست و پا +تصاویر

مرد حشره ای برنده مسابقات دویدن چهار دست و پا +تصاویر

این مرد ژاپنی با نام کینچی ایتو که با نام مستعار مرد حشره ای مشهور است سریعترین انسانی است که بصورت چهار دست و پا میتواند حرکت کند. این هم یکی دیگر از عجایب تب رکورد شکنی در دنیا است.

مرد حشره ای

مرد حشره ای,مسابقه چهار دست پا,مسابقه سریعترین چهار دست و پا
مرد حشره ای,مسابقه چهار دست پا,مسابقه سریعترین چهار دست و پا
مرد حشره ای,مسابقه چهار دست پا,مسابقه سریعترین چهار دست و پا
مرد حشره ای,مسابقه چهار دست پا,مسابقه سریعترین چهار دست و پا
مرد حشره ای,مسابقه چهار دست پا,مسابقه سریعترین چهار دست و پا
مرد حشره ای,مسابقه چهار دست پا,مسابقه سریعترین چهار دست و پا
مرد حشره ای,مسابقه چهار دست پا,مسابقه سریعترین چهار دست و پا
مرد حشره ای,مسابقه چهار دست پا,مسابقه سریعترین چهار دست و پا
مرد حشره ای,مسابقه چهار دست پا,مسابقه سریعترین چهار دست و پا
مرد حشره ای,مسابقه چهار دست پا,مسابقه سریعترین چهار دست و پا
مرد حشره ای,مسابقه چهار دست پا,مسابقه سریعترین چهار دست و پا
مرد حشره ای,مسابقه چهار دست پا,مسابقه سریعترین چهار دست و پا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: