مدرسه صحرایی متفاوت در کردستان (تصاویر)

نخستین مدرسه طبیعت استان کردستان

نخستین مدرسه طبیعت استان کردستان به نام «وی ول» در سنندج راه اندازی شد، مدرسه ای که به مانند آموزشکده تخصصی در آن کودکان با شیوه های علمی و تخصصی زندگی در طبیعت و چگونگی برخورد با حیوانات و جانداران را فرا می گیرند.

مدرسه صحرایی متفاوت در کردستان

مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان

مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان

 

مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان
مدرسه صحرایی,مدرسه طبیعت,مدرسه وی ول,مدرسه طبیعت کردستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: