این بچه ها “ایرانی” هستند (تصاویر)

مجله مراحم: مدرسه محروم پیام ابتر ، ۱۸کیلومتری ایرانشهر ، دانش آموزان این منطقه محروم بالغ بر ۱۵ سال است که با این وضعیت ادامه تحصیل میدهند در گذشته محل مسکونی اهالی آن روستا بوده که به فضای آموزشی تبدیل شده است.

 

 

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر 

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

مدرسه محروم پیام ابتر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: