کشف یک شهر متعلق به هخامنشیان در خراسان +عکس

کشف یک شهر تاریخی متعلق به هخامنشیان در خراسان +عکس

مجله مراحم: به گزارش ایرنا: کاوش های باستان شناسی با همکاری باستان شناسان آلمانی در تپه تاریخی “ریوی” منجر به کشف شواهدی مبنی بر وجود بقایای یک شهر تاریخی مربوط به دوران هخامنشی

 و ساسانی در این منطقه شده است. تپه تاریخی ریوی واقع در سه کیلومتری غرب شهر آشخانه در خراسان شمالی واقع شده است.

 کاوش های باستان شناسی در ریوی تپه

 تپه تاریخی ریوی,کشف شهر تاریخی در خراسان شمالی, کاوش های باستان شناسی در ریوی تپه
تپه تاریخی ریوی,کشف شهر تاریخی در خراسان شمالی, کاوش های باستان شناسی در ریوی تپه
 تپه تاریخی ریوی,کشف شهر تاریخی در خراسان شمالی, کاوش های باستان شناسی در ریوی تپه
تپه تاریخی ریوی,کشف شهر تاریخی در خراسان شمالی, کاوش های باستان شناسی در ریوی تپه
 تپه تاریخی ریوی,کشف شهر تاریخی در خراسان شمالی, کاوش های باستان شناسی در ریوی تپه
تپه تاریخی ریوی,کشف شهر تاریخی در خراسان شمالی, کاوش های باستان شناسی در ریوی تپه
 تپه تاریخی ریوی,کشف شهر تاریخی در خراسان شمالی, کاوش های باستان شناسی در ریوی تپه
تپه تاریخی ریوی,کشف شهر تاریخی در خراسان شمالی, کاوش های باستان شناسی در ریوی تپه
 تپه تاریخی ریوی,کشف شهر تاریخی در خراسان شمالی, کاوش های باستان شناسی در ریوی تپه
تپه تاریخی ریوی,کشف شهر تاریخی در خراسان شمالی, کاوش های باستان شناسی در ریوی تپه
 تپه تاریخی ریوی,کشف شهر تاریخی در خراسان شمالی, کاوش های باستان شناسی در ریوی تپه
تپه تاریخی ریوی,کشف شهر تاریخی در خراسان شمالی, کاوش های باستان شناسی در ریوی تپه

کشف یک شهر تاریخی متعلق به هخامنشیان در خراسان +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: