عمل عجیب مرد کوتوله در جمران +تصاویر اقدام عجیب

عمل عجیب مرد کوتوله در جمران و تصاویر سنگ زدن به شیطان در جمران
توسط یک پیرمرد کوتوله در عید قربان را مشاهده میکنید.

عمل عجیب مرد کوتوله در جمران

در عید قربان بسیاری از مسلمانان برای انجام فریضه حج به مکه رفتند و
اعمال این فریضه الهی به جا آوردند.

دیوار شیطان (دیواری که شیطان بر روی او قرار گرفته بود و حضرت ابراهیم
را از بریدن سر اسماعیل نهی میکرد) این دیوار روز جالبی را تجربه کرد و یکی
از حجاج که قد کوتاهی داشت نمیتوانست به دیوار جمران سنگ پرتاب کند
و به همین دلیل شروع به گریه کردن کرد و از خدا طلب آمرزش کرد و میگفت
که خدایا ببین من کوتاه قدم و سنگ‌هایم را نمیتوانم به دیوار بزنم!

در همین حال دست به اقدام بسیار خطرناکی زد و خود را به بالای سنگ
نزدیک دیوار شیطان رساند تا به دیوار سنگ بزند در حالی که همه حجاج
در حال پرتاب سنگ بودند و این حاجی کوتاه قد در مقابل سنگها قرار گرفته
بود و و هر لحظه ممکن بود که بر اثر هجمه سنگ کشته شود .

پلیس عربستان بعد از دیدن این صحنه به طرف او آمد و از حجاج درخواست
کردند که از پرتاب سنگ را متوقف کنند تا این حاجی کوتوله سنگهای خود
را به دیوار جمران پرتاب کند. اتفاقی که در تاریخ حج بی سابقه بود.

اقدام عجیب در پرتاب سنگ به دیوار شیطان

عمل عجیب مرد کوتوله در جمران

عمل عجیب مرد کوتوله در جمران

عمل عجیب مرد کوتوله در جمران

عمل عجیب مرد کوتوله در جمران

عمل عجیب مرد کوتوله در جمران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: