پیامدهای آلودگی نفتی در خلیج مکزیک (تصاویر)

مجله مراحم: پنج سال از زمان بروز شدیدترین آلودگی نفتی در تاریخ آمریکا که شرکت بی پی مسبب آن بود می گذرد. ابعاد مختلف این فاجعه زیست محیطی در خلیج مکزیک قابل مشاهده است.

مجله مراحم

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک 

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

آلودگی نفتی خلیج مکزیک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: