تصاویری بکر از طبیعت انگلستان

توماس هیتون، عکاس انگلیسی با سفر به نقاط مختلف کشورش، تصاویری زیبا از طبیعت انگلیس به ثبت رسانده است.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845242.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845256.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845236.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845235.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845237.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845240.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845238.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845239.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845241.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845243.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845251.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845253.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845260.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: