مهاجرت دسته جمعی حیوانات (تصاویر)

مجله مراحم: هر سال در فصل های مختلف پرندگان،پستانداران،ماهی ها ،خزندگان و حیوانات دیگر در سراسر جهان به دلایل مختلف مهاجرت می کنند.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837755.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837753.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837752.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837757.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837756.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837759.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837758.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837750.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837751.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837761.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837764.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837760.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837754.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837763.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837762.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837766.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837767.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837768.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1837769.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: