فستیوال رژه ماشین های کلاسیک در تبریز (تصاویر)

دومین نمایشگاه و رژه خودورهای خاص و کلاسیک در تبریز برگزار شد.

 

 http://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836737.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836736.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836742.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836740.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836744.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836745.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836747.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836743.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836739.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836746.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836750.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836749.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836748.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836751.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836752.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836753.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836755.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836756.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836754.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836738.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/19/4/1836741.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: