جشنواره مو فرفری ها در تهران و تصاویر گردهمایی مو فرفری ها

جشنواره مو فرفری ها در تهران و تصاویر گردهمایی مو فرفری ها را ببینید.

جشنواره مو فرفری ها در تهران

مو فرفری ها با دور همی و گردهمایی در پارک ملت تهران تجمع کردند
و دختران ک پسران مو فرفری در این گردهمایی شرکت کردند.
این حرکت دختران و پسران جوان از طریق شبکه اجتماعی و فضای
مجازی هماهنگ شده بوده و یک فراخوان خودجوش بوده است.
انواع جشنواره های گوناگون که در کشورهای غربی برگزار می شود
و جوانان ایرانی نیز به تقلید و پیروی از این جشنواره ها این چنین اقداماتی را انجام می دهند.
دختران و پسرانی که بدون رعایت و دانستن حد و حدود شرعی
خود در یک مکان تجمع می کنند و به جشن و پایکوبی می پردازند.
در سال های اخیر اینگونه فرهنگ های غربی زیاد در فرهنگ ستنی
و ملی ما نفوذ کرده و جوانان نا آگاه و خام از این حرکات و اقدامات پیروی می کنند.

این تجمع مانند تجمع مو قرمز ها و یا هم جنسگراها بوده که با شئونات دینی و فرهنگی ما سنخیت ندارد.

این گردهمایی ها به هیچ عنوان مورد تایید فرهنگ ایرانی اسلامی نیست
و امیدواریم که جوانان ایرانی تقلید از کشورهای غربی را رها کرده و به فرهنگ
اصیل ایرانی که فرهنگ بسیار غنی است روی بیاورند.

کشورمان که یکی از قدیمی ترین کشورهای ها جهان است دارای تمدن و فرهنگ
بسیار ارزشمندی که باید سعی کنیم این فرهنگ را به کشورهای دیگر منتقل کنیم نه اینکه از غربی ها تقلید کنیم!

تصاویر گردهمایی مو فرفری ها

جشنواره مو فرفری ها در تهران,گردهمایی مو فرفری هاتصاویر گردهمایی مو فرفری ها

جشنواره مو فرفری ها در تهران,گردهمایی مو فرفری ها

تصاویر گردهمایی مو فرفری ها

جشنواره مو فرفری ها در تهران,گردهمایی مو فرفری هاتصاویر گردهمایی مو فرفری ها جشنواره مو فرفری ها در تهران,گردهمایی مو فرفری ها

جشنواره مو فرفری ها در تهران

جشنواره مو فرفری ها در تهران,گردهمایی مو فرفری هاجشنواره مو فرفری ها در تهران جشنواره مو فرفری ها در تهران,گردهمایی مو فرفری هاجشنواره مو فرفری ها در تهران جشنواره مو فرفری ها در تهران,گردهمایی مو فرفری ها جشنواره مو فرفری ها در تهرانجشنواره مو فرفری ها در تهران,گردهمایی مو فرفری هاجشن دختران و پسران مو فرفریجشنواره مو فرفری ها در تهران,گردهمایی مو فرفری هاجشن دختران و پسران مو فرفری جشنواره مو فرفری ها در تهران,گردهمایی مو فرفری هاجشن دختران و پسران مو فرفری جشنواره مو فرفری ها در تهران,گردهمایی مو فرفری هاجشن دختران و پسران مو فرفری جشنواره مو فرفری ها در تهران,گردهمایی مو فرفری ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: