تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن (تصاویر)

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن به روز سوم کشیده شده است و تا کنون ۲۶ معدنی از اعماق زمین خارج شده است. نیروهای امدادی در حال تلاش هستند که اجساد معدنچیان را از عمق ۱۸۰۰ متری زمین خارج کنند.

خانواده های قربانیان در محل حادصه حضور پیدا کرده اند تا شاهد اخرین وضعیت از اجساد عزیزانشان باشند.

انفجار در معدن زمستان یورت موجب جان باختن همه حبس شدگان در معدن شده و تاکنون پیکر ۲۶ جانباخته کشف شده، ورود به معدن در شرایط سخت ناشی از وجود گاز و انفجار ادامه کار را سخت کرده است.

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

جستجو برای یافتن اجساد معدنچیان

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

جستجو برای یافتن اجساد معدنچیان

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

جستجو برای یافتن اجساد معدنچیان

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

تلاش برای پیدا کردن اجساد کارگران معدن

تلاش برای پیدا کردن اجساد کارگران معدن

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

تلاش برای پیدا کردن اجساد کارگران معدن

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

تلاش برای پیدا کردن اجساد کارگران معدن

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

تلاش برای پیدا کردن اجساد کارگران معدن

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

تلاش برای پیدا کردن اجساد کارگران معدن

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

تلاش برای پیدا کردن اجساد کارگران معدن

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

تلاش برای پیدا کردن اجساد کارگران معدن

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

تلاش برای پیدا کردن اجساد کارگران معدن

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

ادامه امداد رسانی به معدنچیان یورت

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

تجسس برای یافتن اجساد کارگران معدنتجسس برای یافتن اجساد کارگران معدن

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: