فستیوال جنگ کف در اسکاتلند +تصاویر

فستیوال کف بازی

به گزارش مجله مراحم ، دانشجویان دانشگاه اندرو (St. Andrews.) در اسکاتلند ، بر اساس یک جشن سنتی در این مراسم شرکت می کنند . پیشینه ی این مراسم برمی گردد به روزهای نخستین تاسیس این دانشگاه ، هنگامی که یکی از دانشجویان بعنوان سپاسگزاری از دانشجویان قدیمی بابت کمک به او در تطبیق پذیری با شرایط دانشگاه ، به هر یک از آنان ، حدود نیم کیلوگرم کشمش هدیه می دهد و در ازای آن ، یک رسید به زبان لاتین دریافت می نماید .

جشنواره کف در اسکاتلند

اگر کسی نمی توانست این رسید را ارائه دهد ، او را در چشمه ای که در آنجا قرار داشت می انداختند . امروزه ، کشمش ، جای خود را به شراب داده است و انداختن در چشمه نیز جای خود را به کف پاشی داده است .

 جشن کف , جشن کف در اسکاتلند , جشن دانشگاه اندرو , جنگ کف در جشن دوشنبه کشمشی , فستیوال کف در اسکاتلند , مراسم های اسکاتلند , جشن های اسکاتلند , مجله مراحم جشن کف در اسکاتلند

جشن کف , جشن کف در اسکاتلند , جشن دانشگاه اندرو , جنگ کف در جشن دوشنبه کشمشی , فستیوال کف در اسکاتلند , مراسم های اسکاتلند , جشن های اسکاتلند , مجله مراحم جشن کف , جشن کف در اسکاتلند , جشن دانشگاه اندرو , جنگ کف در جشن دوشنبه کشمشی , فستیوال کف در اسکاتلند , مراسم های اسکاتلند , جشن های اسکاتلند , مجله مراحم  جشن کف , جشن کف در اسکاتلند , جشن دانشگاه اندرو , جنگ کف در جشن دوشنبه کشمشی , فستیوال کف در اسکاتلند , مراسم های اسکاتلند , جشن های اسکاتلند , مجله مراحم

جشن کف در اسکاتلند

جشن کف , جشن کف در اسکاتلند , جشن دانشگاه اندرو , جنگ کف در جشن دوشنبه کشمشی , فستیوال کف در اسکاتلند , مراسم های اسکاتلند , جشن های اسکاتلند , مجله مراحم جشن کف , جشن کف در اسکاتلند , جشن دانشگاه اندرو , جنگ کف در جشن دوشنبه کشمشی , فستیوال کف در اسکاتلند , مراسم های اسکاتلند , جشن های اسکاتلند , مجله مراحم جشن کف , جشن کف در اسکاتلند , جشن دانشگاه اندرو , جنگ کف در جشن دوشنبه کشمشی , فستیوال کف در اسکاتلند , مراسم های اسکاتلند , جشن های اسکاتلند , مجله مراحم

جشن کف در اسکاتلند

جشن کف , جشن کف در اسکاتلند , جشن دانشگاه اندرو , جنگ کف در جشن دوشنبه کشمشی , فستیوال کف در اسکاتلند , مراسم های اسکاتلند , جشن های اسکاتلند , مجله مراحم

جشن کف در اسکاتلند

جشن کف , جشن کف در اسکاتلند , جشن دانشگاه اندرو , جنگ کف در جشن دوشنبه کشمشی , فستیوال کف در اسکاتلند , مراسم های اسکاتلند , جشن های اسکاتلند , مجله مراحم جشن کف , جشن کف در اسکاتلند , جشن دانشگاه اندرو , جنگ کف در جشن دوشنبه کشمشی , فستیوال کف در اسکاتلند , مراسم های اسکاتلند , جشن های اسکاتلند , مجله مراحم

 

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: