چهارمین نمایشگاه گل و گیاه در پارک شهید چمران کرج (تصاویر)

چهارمین نمایشگاه گل و گیاه در پارک شهید چمران به مساخت ۲۵۰۰ مترمربع در کرج در حال برگزاری است.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828903.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828906.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828902.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828900.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828910.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828898.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828908.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828909.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828904.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828905.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828915.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828914.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828916.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828919.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828920.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828921.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828924.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828923.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828913.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: