شوخی با سیاسیون (عکس)

 

به برجام بد نگاه کنی، میام برات ها!

به برجام بد نگاه کنی، میام برات ها!

به برجام بد نگاه کنی، میام برات ها!

به برجام بد نگاه کنی، میام برات ها!

به برجام بد نگاه کنی، میام برات ها!

به برجام بد نگاه کنی، میام برات ها!

به برجام بد نگاه کنی، میام برات ها!

به برجام بد نگاه کنی، میام برات ها!

به برجام بد نگاه کنی، میام برات ها!

به برجام بد نگاه کنی، میام برات ها!

به برجام بد نگاه کنی، میام برات ها!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: