مسابقه انتخاب عکس روی جلد مجله نشنال جغرافیک

مجله مراحم: عکاسان با استعداد از سراسر جهان عکس های گرفته شده خود را به دفتر مجله نشنال جغرافیک ارسال کرده اند تا بهترین اثر ارسالی برای چاپ بر روی جلد مجله معتبر نشنال جغرافیک تراولر انتخاب شود.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832400.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832402.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832404.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832405.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832407.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832399.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832403.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832406.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832398.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832401.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: