خدا چه میخورد؟ چه می پوشد؟ چه کار میکند؟ (داستانک)

سلطان به وزیرگفت ۳سوال میکنم فردا اگر جواب دادی هستی وگرنه عزل میشوی.سوال اول: خداچه میخورد؟ سوال دوم:خدا چه می پوشد؟
سوال سوم:خداچه کارمیکند؟ وزیر ازاینکه جواب سوالهارانمیدانست ناراحت بود.
غلامی فهمیده وزیرک داشت.وزیر به غلام گفت سلطان ۳سوال کرده اگرجواب ندهم برکنار میشوم. اینکه :خدا چه میخورد؟ چه می پوشد؟ چه کارمیکند؟

غلام گفت هرسه را میدانم اما دو جواب را الان میگویم و سومی رافردا
اما خدا چه میخورد؟خدا غم بندهایش را میخورد
اینکه چه میپوشد؟ خدا عیبهای بندهای خودرا می پوشد
اما پاسخ سوم را اجازه بدهید فردا بگویم. فرداوزیر و غلام نزد سلطان رفتند. وزیربه دوسوال جواب داد.سلطان گفت درست است ولی بگو جوابها را خودت گفتی یا ازکسی پرسیدی وزیر گفت این غلام من انسان فهمیده ایست جوابهارااوداد. گفت پس لباس وزارت را در بیاور و به این غلام بده غلام هم لباس نوکری را درآورد و به وزیر داد. بعد وزیر به غلام گفت جواب سوال سوم چه شد؟ غلام گفت: آیا هنوز نفهمیدی خدا چکار میکند! خدا در یک لحظه غلام را وزیر میکند و وزیر را غلام میکند

(بار خدایا توئی که فرمانفرمائی، هرآنکس را که خواهی فرمانروائی بخشی و از هر که خواهی فرمانروائی را بازستانی. س آل عمران آیه۲۶

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: