کدو تنبل های غول پیکر (تصاویر)

مجله مراحم: در کشور امریکا و در شهر کالیفرنیا پدیده جالبی به وقوع می پیوندد و آن پرورش و رشد کدو تنبل های زیر هزار کیلو می باشد. در این آلبوم تعدادی از این کدوهای عظیم الجثه را مشاهده می فرمایید.

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

کدو تنبل های عجیب و بی نهایت بزرگ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: