مردی معلول با اراده آهنین (تصاویر)

مسابقات اسپارتان دارای مسیر هائی پر از موانع گوناگون است که استقامت شرکت کنندگان در مسابقه را به بوته آزمایش میگذارد.این مرد ، معلولیت و ناتوانیهایش را در برابر این موانع فراموش کرده است.

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5654/large/8BVC9A9KYV.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5654/large/Jwy7pBqAGl.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5654/large/rdbKLChQRQ.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5654/large/GBzR5HPZZd.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5654/large/9jRMAdR5ze.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5654/large/lb5X0YpUrD.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5654/large/ZBdTsPhU1l.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: