خوشحالی اصفهانی‌ها از جان گرفتن زاینده رود (تصاویر)

زاینده رود جان دوباره گرفت

بعد از ماهها خشکسالی و بی آبی در اصفهان زاینده رود به مدت ۲۰ روز برای کشت کشاورزان حاشیه این رود و شرق اصفهان جاری شد.

زاینده رود , خشکسالی زاینده رود , عکس زاینده رود , عکس های زاینده رود , جان دوباره زاینده رود , وضعیت زاینده رود

 زاینده رود جان دوباره گرفت
زاینده رود جان دوباره گرفت
 زاینده رود جان دوباره گرفت
زاینده رود جان دوباره گرفت
 زاینده رود جان دوباره گرفت
زاینده رود جان دوباره گرفت
 زاینده رود جان دوباره گرفت
زاینده رود جان دوباره گرفت
 زاینده رود جان دوباره گرفت
زاینده رود جان دوباره گرفت
زاینده رود جان دوباره گرفت
زاینده رود جان دوباره گرفت
 زاینده رود جان دوباره گرفت
زاینده رود جان دوباره گرفت
زاینده رود جان دوباره گرفت
زاینده رود جان دوباره گرفت
 زاینده رود جان دوباره گرفت

زاینده رود جان دوباره گرفت
 زاینده رود جان دوباره گرفت
زاینده رود جان دوباره گرفت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: