شجاعت تغییر داشته باشیم

تعدادی حشره کوچولو در یک برکه، زیر آب زندگی می کردند. آن ها تمام مدت می ترسیدند نکند از آب بیرون بروند و بمیرند. یک روز یکی از آن ها بر اساس ندای درونی از ساقه یک علف شروع به بالا رفتن کرد، همه فریاد می زدند که مرگ تنها چیزی است که عاید او می شود، چون هر حشره ای که بیرون رفته بود، برنگشته بود. وقتی حشره به سطح آب رسید، نور آفتاب تن خسته او را نوازش داد و او که از فرط خستگی دیگر رمقی نداشت، روی برگ آن گیاه خوابید. وقتی از خواب بیدار شد، به یک سنجاقک تبدیل شده بود. حس پرواز پاداش بالا آمدنش بود.
سنجاقک بر فراز برکه شروع به پرواز کرد و پرواز چنان لذتی به او داد که با زندگی محصور در آب قابل مقایسه نبود. تصمیم داشت برگردد و به دوستانش هم بگوید که بالای آن ساقه ها کسی نمی میرد، ولی نمی توانست وارد آب شود ؛چون به موجود دیگری تبدیل شده بود. شاید بیرون رفتن از شرایط فعلی ترسناک باشد، اما مطمن باشید خارج از پیله تنهایی، غم و ترس، تلاش برای رفتن به سوی کمال عالی است!
بنابراین بیاییم شجاعت تغییر داشته باشیم.

مطمئن باشید همه کسانی که از تغییر طفره می روند،معمار نابودی خویش اند!

 

شجاعت تغییر داشته باشیم

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: