اینجا سد طرق در خراسان رضوی است (تصاویر)

تصاویر افزایش حجم آب ذخیره شده در سد طرق واقع در خراسان رضوی را نشان میدهد.
 
 
http://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/2/7/4439572_483.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/2/7/4439573_631.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/2/7/4439576_500.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/2/7/4439578_327.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/2/7/4439579_884.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/2/7/4439571_518.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/2/7/4439580_167.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/2/7/4439574_551.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/2/7/4439568_136.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/2/7/4439569_995.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/2/7/4439570_545.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: