زندگي خود را مكتوب كنيد

 زندگي خود را مكتوب كنيد

از روي كاغذ زندگي كنيد

هر شب بنويسيد

هر صبح بنويسيد

نوشتن اعجاز مي كند

باور كنيد

خداوند به قلم و هر آنچه مي نويسيد قسم خورده است

هدفي را كه بنويسيد خلق مي كنيد

آرزوهاي خود را بنويسيد تا محقق شود

وقتي اهدافتان را مي نويسيد از جايي كه باور نمي كنيد و به حساب نمي آوريد محقق مي شود

اين يك راز الهي است.

 

 زندگي خود را مكتوب كنيد

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: