عکس: چهره سال ۲۰۱۵ به انتخاب مجله تایم

چهره سال ۲۰۱۵ به انتخاب مجله تایم:

مرکل اول بغدادی دوم و ترامپ سوم

 

چهره سال 2015 به انتخاب مجله تایم:  مرکل اول بغدادی دوم و ترامپ سوم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: