شوهری زنش را از دست شیر ها نجات داد +تصاویر

حمله بوفالو به شیر

بوفالو ماده ای که اسر چنگال های پرقدرت شیر گرسنه بود توسط بوفالو نر نجات پیدا کرد.

پوفالو نر وقتی دید که همسرش اسیر چنگال های شیر شده است به سمت سیر حمله کرد با شاخ هایش شیر بخت برگشته را کشت.

مرگ شیر با شاخ های بوفالو

مرگ شیر با شاخ های بوفالو,حمله بوفالو به شیر,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,کشته شدن شیر با شاخ بوفالو,شکست خوردن شیر
مرگ شیر با شاخ های بوفالو,حمله بوفالو به شیر,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,کشته شدن شیر با شاخ بوفالو,شکست خوردن شیر
مرگ شیر با شاخ های بوفالو,حمله بوفالو به شیر,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,کشته شدن شیر با شاخ بوفالو,شکست خوردن شیر
مرگ شیر با شاخ های بوفالو,حمله بوفالو به شیر,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,کشته شدن شیر با شاخ بوفالو,شکست خوردن شیر
مرگ شیر با شاخ های بوفالو,حمله بوفالو به شیر,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,کشته شدن شیر با شاخ بوفالو,شکست خوردن شیر
مرگ شیر با شاخ های بوفالو,حمله بوفالو به شیر,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,کشته شدن شیر با شاخ بوفالو,شکست خوردن شیر
مرگ شیر با شاخ های بوفالو,حمله بوفالو به شیر,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,کشته شدن شیر با شاخ بوفالو,شکست خوردن شیر
مرگ شیر با شاخ های بوفالو,حمله بوفالو به شیر,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,کشته شدن شیر با شاخ بوفالو,شکست خوردن شیر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: