تصاویر پر هیجان سقوط آزاد بر فراز آسمان

 

 سقوط آزاد یگان به مناسبت هفته بسیج

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208050945398461412064.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208050945396901412064.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208050945401741412064.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208050945394411412064.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208050945404861412064.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208050945413911412064.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920805094541161412064.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139208050945415311412064.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: