تصاویر خارج شدن طوطی از تخم

نگهبانان جنگلی در نیوزیلند جان جوجه طوطی کمیابی را با ابتکار خود نجات دادند.آنها تخم طوطی را که توسط مادرش به طور تصادفی شکسته بود را با چسب و نوار تعمیر کردن و جان جوجه طوطی را نجات دادن
تصاویری که مشاهده می کنید مراحل کامل و ظریف نجات تخم طوطی توسط دوست داران محیط زیست را نشان می دهد.
از این نوع طوطی تنها ۱۲۵ عدد در نیوزیلند شمارش شده است زیرا در چند دهه اخیر که موش ها و گربه ها معرفی شدن به نیوزیلند، خیلی از این طوطی ها از بین رفتند . برای همین جنگل بانان تصمیم به نجات تخم این طوطی کردند.
طوطی های kakapo عمری به اندازه ۹۵ تا ۱۲۰ سال دارند….

 عکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطیعکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطیعکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطی

عکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطی

www.rahafun.com crushed egg repair rare parrot lisa one kakapo 1 2 عکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطی

عکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطی

www.rahafun.com crushed egg repair rare parrot lisa one kakapo 1 3 عکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطی

عکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطی

www.rahafun.com crushed egg repair rare parrot lisa one kakapo 1 4 عکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطی

عکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطی

www.rahafun.com crushed egg repair rare parrot lisa one kakapo 1 5 عکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطی

عکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطی

www.rahafun.com crushed egg repair rare parrot lisa one kakapo 1 6 عکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطی

عکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطی

www.rahafun.com crushed egg repair rare parrot lisa one kakapo 1 7 عکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطی

عکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطی

www.rahafun.com crushed egg repair rare parrot lisa one kakapo 1 8 عکس های جالب مراحل تعمیر تخم طوطی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: