جملات آموزنده از ابوعلی سینا و سخنان زیبا از ابن سینا

جملات آموزنده از ابوعلی سینا و سخنان زیبا از ابن سینا و بهترین سخنان از ابوعلی سینا حکیم ایرانی و جملات زیبا از این سینا پزشک ایرانی و سخنان آموزنده از ابن سینا را در ادامه بخوانید.

جملات آموزنده از ابوعلی سینا

جملات آموزنده از ابوعلی سینا

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است. 

ابن سینا
جملات آموزنده از ابوعلی سینا و سخنان زیبا از ابن سینا

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.

  ابن سینا

جملات آموزنده از ابوعلی سینا و سخنان زیبا از ابن سینا

تجربه بالاتر از علم است. 

ابن سینا

جملات آموزنده از ابوعلی سینا و سخنان زیبا از ابن سینا

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.

جملات آموزنده از ابوعلی سینا و سخنان زیبا از ابن سینا

چیزی که دانش می آراید راستی است.

جملات آموزنده از ابوعلی سینا و سخنان زیبا از ابن سینا

 

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است.

جملات آموزنده از ابوعلی سینا و سخنان زیبا از ابن سینا

 

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود. 

 

 

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.

 

 

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.

جملات آموزنده از ابوعلی سینا و سخنان زیبا از ابن سینا

 

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر ،زودتر او را تعقیب می کند.

 

 

موسیقی ،صدای خداست.

 

 

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند،از صورت انسانی خارج می شود.

ابن سینا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: