خطای دید جالب عکسی که ذهن را گول میزند

خطای دید جالب و عکس جالب ک باعث خطای دید میشود را مشاهده میکنید.

خطای دید جالب

شما شاید فکر کنید که مغزتان هیچوقت اشتباه نمیکند ولی باید عرض کنیم که چنین تصوری اشتباه است و مغز هم میتواند اشتباه کند.

برخی مواقع ذهن انسان قادر به بررسی و پردازش تصاویر نخواهد بود ممکن است تصویری را ببینید که اشتباهی باشد.

تصویر زیر را نگاه کنید که گویاه رنگهای داخل ان در حال جلو و عقب کردن هستند.

خطای دید جالبخطای دید جالب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: