مجسمه های جالب در خیابان های فرانسه +تصاویر

مجسمه های جالب در خیابان های فرانسه و عکس های مجسمه های
دیدنی را در شهر مارسی در مجله مراحم مشاهده کنید.

مجسمه هایی جالب در خیابان های فرانسه

اگر به شهر مارسی فرانسه سفر کرده باشید تندیس هایی
غیرمعمول را مشاهده می کنید که نظر هر تماشاگری را به سمت خود می کشد.

این مجسمه ها شاهکار دست فردی به نام  برونو کاتالانو می باشد ،
مجسمه ساز برجسته و ماهر فرانسوی است.

این مجسمه ها به نوعی نامریی و توخالی طراحی شده که همین
طرح شگفت انگیز این المانهای مرموز کرده است.

با دیدن این مجسمه ها ناخواگاه دنبال تکه گمشده می گردید و به
نوعی تداعی گر این است که هر کس به دنبال تکه گمشده خود در دورن خود می گردد.

طراح این تندیسها می گوید: هر کدام از ما در زمانی خودمان را
جایی جا گذاشتیم و تکه ای از وجودمان را گم کردیم و به دنبال خودمان می گردیم و لحظه هایی که هرگز بر نمی گردند.

گویی نیمه ای از وجودمان با این لحظه ها رفته و دیگر بر نمی گردد.

تصاویر مجسمه های شهر مارسی

مجسمه های جالب در خیابان های فرانسه,تصاویر شهر مارسیمجسمه های جالب مجسمه های جالب در خیابان های فرانسه,تصاویر شهر مارسی مجسمه های جالب در خیابان های فرانسه,تصاویر شهر مارسیتصاویر مجسمه های شهر مارسی فرانسه مجسمه های جالب در خیابان های فرانسه,تصاویر شهر مارسی مجسمه های جالب در خیابان های فرانسه,تصاویر شهر مارسی مجسمه های جالب در خیابان های فرانسه,تصاویر شهر مارسیمجسمه های جالب در فرانسه مجسمه های جالب در خیابان های فرانسه,تصاویر شهر مارسیتندیس های عجیی در فرانسه مجسمه های جالب در خیابان های فرانسه,تصاویر شهر مارسیالمان های جالب در فرانسه مجسمه های جالب در خیابان های فرانسه,تصاویر شهر مارسیعکس های شهر مارسی مجسمه های جالب در خیابان های فرانسه,تصاویر شهر مارسیمجسمه های جالب در خیابان های فرانسه مجسمه های جالب در خیابان های فرانسه,تصاویر شهر مارسیمجسمه های جالب در خیابان مجسمه های جالب در خیابان های فرانسه,تصاویر شهر مارسی

مجسمه های جالب در خیابان های فرانسه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: