مصاحبه استخدام در ایران با پارتی و بدون پارتی

مصاحبه استخدام درایران با پارتی

۱: سلام حال شما چطوره؟
متقاضی:خوبم.

فقط دایی جان سلام رسوند.

رفتی خونه سلام ویژه بهشون برسون، از فردا هم بیا سرکار…

مصاحبه استخدام بدون پارتی

سوال ها:

۱.تو هواپیما نشستی ۳۰تا آجر داری یکیشو ميندازي پایین چندتا ديگه داري؟
 متقاضی:
۲۹تا
+درسته

۲.خب ، چطور در سه حركت یه فیلو تویخچال جا ميدي؟
متقاضی:
اول در یخچالو بازمیکنیم
دوم فیلو میذاریم
سوم دریخچالو میبندیم.
+درسته.

۳:چهارحركت براي گذاشتن یک زرافه رو تو یخچال بگو
متقاضی:
اول دریخچالو بازمیکنیم
دوم فیلو از یخچال درمیاریم
سوم زرافه رو میذاریم
چهارم در یخچالو میبندیم.

+درسته.

۴:سلطان جنگل کیه؟
متقاضی: شیر

+درسته.

۵:خب شیر برای خودش جشن تولد گرفته همه حیوانات رو دعوت کرده، یکی نرفته ، کی نرفته؟
متقاضی:
زرافه نرفته چون تویخچاله
+درسته.

۶:یه پیرزن میخواد از یه رودخونه کم عمق رد شه چطور ازمیان تمساح ها رد شه؟
متقاضی:
خیلی راحت رد میشه،چون تمساح ها رفتن جشن تولد شیر
+درسته.

۷: پیره زنه در رودخانه افتاد مرد چرا مرد؟
متقاضی:
نمیدونم شاید غرق شد
+نه ديگه…
اون آجرکه از هواپیما انداختی پایین خورد تو سرش
متاسفانه شما رد شدین!
متقاضی ????
مسوول ????

 

مصاحبه استخدام در ایران با پارتی و بدون پارتی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: