عراقی هایی که از دست داعش فرار کردند (تصاویر)

عراقی های رها شده از چنگال داعش

خانواده های عراقی که پس از اشغال موصل به دست داعش، از دوستان و آشنایان خود جدا شده بودند، با آزاد شدن تدریجی این شهر به آغوش عزیزان خود باز می گردند.

تصاویری دراماتیک از لحظه دیدار عراقی های رهاشده از چنگ داعش

 

فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده

عراقی های رها شده از چنگال داعش

فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده

فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده

عراقی های رها شده از چنگال داعش

فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده

فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده

فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده
فرار از چنگ داعش,دیدار با خانواده,اسیران رها شده,عراقی های رها شده

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: