مانور پلیس امنیتی کرمانشاه برای احتمال حمله داعش (تصاویر)

مجله مراحم: اولین مانور بزرگ برق با پیش فرض حمله تروریستی در کرمانشاه برگزار شد.

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/25/13931025171039224527274.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/25/139310251710388824527274.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/25/139310251710391164527274.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/25/139310251710392874527274.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/25/139310251710383364527274.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/25/139310251710396774527274.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/25/13931025171040834527274.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/25/139310251710402084527274.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/25/139310251710406604527274.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/25/139310251710394284527274.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/25/139310251710407854527274.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/25/139310251710395684527274.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/25/13931025171042184527274.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/25/139310251710418154527274.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: