دریاچه ای در وسط کویر +تصاویر

مجله مراحم: در دل کویرهای گرم و سوزان جنوب لیبی دریاچه ای با نام “اوباری” وجود دارد. اطراف این دریاچه بقدری سر سبز و زیبا است که باورش بسیار سخت است که در دل کویر چنین مکانی وجود داشته باشد. این سرسبزی باعث شده دو روستا در اطراف این دریاچه زیبا بوجود آید.
 
 
 دریاچه ای با نام "اوباری" , دریاچه ای با نام اوباری , دریاچه ای در دل کویر , دریاچه در کویر , دریاچه در کویر لیبی , دریاچه در بیابان دریاچه ای با نام "اوباری" , دریاچه ای با نام اوباری , دریاچه ای در دل کویر , دریاچه در کویر , دریاچه در کویر لیبی , دریاچه در بیابان دریاچه ای با نام "اوباری" , دریاچه ای با نام اوباری , دریاچه ای در دل کویر , دریاچه در کویر , دریاچه در کویر لیبی , دریاچه در بیابان دریاچه ای با نام "اوباری" , دریاچه ای با نام اوباری , دریاچه ای در دل کویر , دریاچه در کویر , دریاچه در کویر لیبی , دریاچه در بیابان دریاچه ای با نام "اوباری" , دریاچه ای با نام اوباری , دریاچه ای در دل کویر , دریاچه در کویر , دریاچه در کویر لیبی , دریاچه در بیابان دریاچه ای با نام "اوباری" , دریاچه ای با نام اوباری , دریاچه ای در دل کویر , دریاچه در کویر , دریاچه در کویر لیبی , دریاچه در بیابان دریاچه ای با نام "اوباری" , دریاچه ای با نام اوباری , دریاچه ای در دل کویر , دریاچه در کویر , دریاچه در کویر لیبی , دریاچه در بیابان دریاچه ای با نام "اوباری" , دریاچه ای با نام اوباری , دریاچه ای در دل کویر , دریاچه در کویر , دریاچه در کویر لیبی , دریاچه در بیابان دریاچه ای با نام "اوباری" , دریاچه ای با نام اوباری , دریاچه ای در دل کویر , دریاچه در کویر , دریاچه در کویر لیبی , دریاچه در بیابان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: