مراسم سنتی لاتمار در هند (تصاویر)

مجله مراحم: پیروان آیین هندو، همه ساله جشنواره لاتمار برگزار می کنند. در این جشنواره، زنان ناندگائون؛ شهر الهه کریشنا؛ مردان بارسانا؛ شهر رادها؛ را به عنوان همسر الهه کریشنا با چوب می زنند و از شهر بیرون می کنند.

 

 

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند 

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند 

جشنواره لاتمار در هند 

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند مجله مراحم

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند 

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

جشنواره لاتمار در هند

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: