اولین خنده های حسن روحانی بعد از انتخابات

اولین خنده های حسن روحانی بعد از انتخابات

عصر یکشنبه ۳۱ اردیبهشت اولین جلسه هیات دولت پس از انتخابات به ریاست حسن روحانی در ساختمان پاستور برگزار شد.

حسن روحانی با اسحاق جهانگیری دو چهره خندان و بسیار خوشحال این جلسه بودند.

خنده های حسن روحانی

اولین خنده های حسن روحانی بعد از انتخاباتاولین خنده های حسن روحانی بعد از انتخابات

اولین خنده های حسن روحانی بعد از انتخابات

اولین خنده های حسن روحانی بعد از انتخابات

اولین خنده های حسن روحانی بعد از انتخابات

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: